Regulamin portalu internetowego e-autotechnika24.pl

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych przez Portal internetowy e-autotechnika24.pl. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Portalu  wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zarządcą i właścicielem Portalu jest  Firma „MiJ” J. Kusiak Spółka Jawna (zwaną dalej Firmą „MiJ”), z siedzibą w Łodzi przy ul. Puszkina 82 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000009697, NIP 727-012-88-54, Regon 70372909 . Do publikacji w Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres administratora Portalu (admin@e-autotechnika24.pl). Administrator  podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków prawnych). Administrator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.

2 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Portalu posiada Właściciel portalu  oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Portalu. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w Portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów . Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Właściciela portalu.

3 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu  jest bezpłatne. Użytkownikom  oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w części zamkniętej Portalu. Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Portalu  zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Portalu. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Administrator  zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Administrator  zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

4 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zarządca  dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Portalu lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:

  • błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie;
  • sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników.

Zarządca  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu  lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Administrator  zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

5 - USŁUGI W PORTALU

Publikacja dokumentów

Zarządca umożliwia publikację prac i dokumentów nadesłanych przez użytkowników portalu. Publikacja jest bezpłatna. Za publikację pracy nie przysługują autorowi świadczenie pieniężne. Za treści publikowane w portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści. Na stronach portalu mogą być publikowane materiały przesłane przez Użytkowników. Materiały te należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Administratora, w formie załącznika. Autor podaje w wiadomości e-mail swoje dane: imię, nazwisko. W wiadomości e-mail autor zobowiązany jest umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na publikację pracy ...(tytuł)... w Portalu e-autotechnika24.pl".Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów oraz do niepublikowania lub usunięcia opublikowanego materiału bez podania przyczyny.

Forum dyskusyjne

Właściciel Portalu  umożliwia zarejestrowanym użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów forum-grup dyskusyjnych w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Moderator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum-grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny. Użytkownik nadsyłając swoją wypowiedź za pośrednictwem forum-grup dyskusyjnych wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach operatora.